info@west-algarvegolf.com | info@golftrips.nu 06 53 48 39 92  GGTO IAGTO VvKR

ALGEMENE REISVOORWAARDEN West Algarve Golf V.O.F. / Golftrips. nu
Golftrips.nu is een onderdeel van West Algarve Golf
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gesloten zijn met West Algarve Golf V.O.F / Golftrips.nu Waar in de voorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar de volgende bepalingen dient men te lezen:
De reisorganisator: West Algarve Golf., gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20157178.
De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door West Algarve Golf V.O.F. aangeboden reizen.
De overeenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf of een ander niet met verblijf of vervoer verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis beslaat.
De website: https://www.golftrips.nu

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een intermediair.
2 De reiziger die namens medereizigers een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3 De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte/handicaps e.d.) voor boeking kenbaar te maken. Deze verplichting geldt ook voor medereizigers, indien de reiziger namens één of meer medereizigers een overeenkomst aangaat.
4 De publicatie waarin de overeengekomen reis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en/of kleine wijzigingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
5 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
6 Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de reisorganisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
7 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd.
8 De overeenkomst en deze reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de reisorganisator en de reiziger.
9 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

10 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
11 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle (rechts)personen, waarvan de reisorganisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.
12 Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
13 Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, wordt met de betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de reisorganisator dan ook niet.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
Eén week vóór vertrek ontvangt u van ons de reisbescheiden. De reisbescheiden maken onderdeel uit van de reisovereenkomst. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de reisbescheiden en deze op juistheid en volledigheid te controleren. Wanneer u 5 werkdagen voor uw vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, dient u dit te melden aan onze organisatie. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet (goed) controleren van de reisbescheiden en uit het niet tijdig doorgeven van onvolkomenheden komen voor rekening van de reiziger. Voor kosten in verband met onjuistheden in de tenaamstelling van bijvoorbeeld vouchers en tickets verwijzen we nu haar hetgeen is vermeld onder ‘boekingsbevestiging’.
Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Prijs van de reis
1 De in de overeenkomst gestelde prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2 De in de overeenkomst gestelde prijs kan tot en met 21 dagen voor het vertrek naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft.

Artikel 6: Boekingsbevestiging en Betaling van de reissom
1 Nadat u de reis geboekt hebt, ontvangt u per ommegaande de boekingsbevestiging. De boekingsbevestiging geldt als bewijs van de reisovereenkomst. U dient de gegevens op de boekingsbevestiging te controleren en ons van eventuele onjuistheden direct op de hoogte te brengen. Belangrijk is dat alle namen en voorletters, conform paspoort, correct zijn. Als namen of voorletters op uw tickets achteraf aangepast moeten worden, zijn hieraan kosten verbonden, die voor uw rekening komen.
2 Voor alle reizen van de reisorganisator is een aanbetaling van 40% van de reissom binnen 7 dagen na de verstuurde boekbevestiging verplicht. De resterende reissom dient uiterlijk 5 weken voor vertrek voldaan te zijn. Bij een boeking korter dan 5 weken voor vertrek dient de gehele reissom terstond voldaan te worden.
3 Een tijdelijke reservering wordt definitief indien de reisorganisator uiterlijk op de laatste dag van de op de factuur vermeldde termijn de kosten, zoals bedoeld onder artikel 5, op haar, op de factuur vermeldde, bankrekening heeft ontvangen.
4 Indien de reiziger niet binnen de op de factuur vermeldde termijn haar verplichtingen jegens de reisorganisator heeft voldaan is de reisorganisator gerechtigd de tijdelijke reservering te laten vervallen.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking
1 De reiziger kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst tot reisorganisator. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2 De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht. In onderling overleg worden de eventuele extra kosten bepaald.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
b) vanaf 30 dagen voor het vertrek zijn de annuleringskosten (zie artikel 11) van toepassing. Onder wijzigingen wordt verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor afreis
1 Indien, voor aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid de overeenkomst te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2 De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3 Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuwe overeenkomst te worden gesloten, deze dient schriftelijk bevestigd te worden.
Artikel 11: Verbreking door reiziger
Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren. Er wordt rekening gehouden met de datum van de poststempel. Indien de reiziger de overeenkomst annuleert is de reiziger de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:
tot 7 weken voor de vertrek dag: de klant betaalt de aanbetaling.
uiterlijk 6 weken voor de vertrek dag: de klant betaalt 35% van de reissom.
uiterlijk 4 weken voor de vertrek dag: de klant betaalt 50% van de reissom.
uiterlijk 2 weken voor de vertrek dag: de klant betaalt 75% van de reissom.
uiterlijk 1 week voor de vertrek dag: de klant betaalt 90% van de reissom.
korter dan 7 dagen voor de vertrek dag, op de vertrek dag zelf en vanaf de dag van vertrek: de klant betaalt de hele reissom.
Om problemen te voorkomen doet de klant er verstandig aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van de overeenkomst tot reisorganisator redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2 De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3 Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4 Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot éénmaal de reissom.
5 De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot h et gebruikelijke risico van de activiteit.
6 Wanneer de reisorganisatie aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding ten alle tijden maximaal de hoogte van eenmaal de reissom.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn overeen gekomen verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
1Voor de afreis: klachten voor de reisovereenkomst wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of organisator.
2 Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het overeenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige (schriftelijke) manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3 Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Lid 17: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen de reisorganisator en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd ter beoordeling aan de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 18: Garantiefonds
Golftrips.nu als onderdeel van West Algarve Golf is aangesloten bij de Stichting GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde TourOperators)
De Stichting GGTO biedt garantie aan reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators. De aangesloten touroperator draagt het GGTO logo op haar website en refereert aan de stichting GGTO in haar reisvoorwaarden.
De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Details over hetgeen vergoed wordt kunt u vinden in de garantiebepaling op de downloadpagina.
Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

Ontvangt u onze nieuwsbrief al?

Wilt u maandelijks op de hoogte gehouden worden van aanbiedingen en andere bijzonderheden? Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

Bekijk uw inbox of spamfolder voor de bevestigingsmail!